Актуально Росгвардейцы Северо-Кавказского округа участвуют в ведомственном чемпионате по боксу «Кубок Победы» Актуально Тхэквондистка из КЧР завоевала бронзу на Кубке России Актуально В Карачаево-Черкесии подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2024» Актуально VIII Международный женский конгресс впервые проходит в КЧР Актуально Глава КЧР Рашид Темрезов рассказал о подготовке к празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

С У Ь И Г Е Н К А Ь Р Л Е Р И Н Д Е P A X A T . I I » I I » Т А Б А Д Ы

01.02.2019 444
С У Ь И Г Е Н К А Ь Р Л Е Р И Н Д Е P A X A T . I I » I I » Т А Б А Д Ы
 заманларда да коьплеген аьдемлерди кызыксындырган эм кызыксындырады. А Интернеттинъ оьрленуьви мен кы зыклы асларды нъ рецептлери мен боьлисуьв, оларды асувдынъ видеоязылувын, я расы к эти п келбакланувларынынъ дурбатларын коьрсетуьв аьлиги заманда кенъ яйылган. Сондай оьнершиликти суьювшилер социаллык сетьлерде оьз бетлерин юргистедилер эм оларга ф удблогерлер дейдилер. Анълатып озайым, фуд (food) - англичан тилиннен ас дегенди анълатады, а блогер деп интернет-журналды, дневникти юргистуьвшиге айтадылар. Интернет аркалы фудблогерлерде оьзлерининъ ас асып билуьв оьнершиликлерин тек яшаган ерлеринде, кыралларында тувыл, аьле сав дуныяга яйылдырмага амаллары бар. А коьплеген интернет пен пайдаланувшылардынъ эслерин оьз оьнершиликлерине каратар уьшин, тек ийги казан асып билуьв аз. Оннан баска, олар социаллык сетьлерди йоклавшылар алдында йыйы кепте болмага, коьрсететаган затлары акында кызыклы хабарлап та, айкасып та билмеге кереклер. Бу затлардынъ баьрисин де оьзинде Икон-Халк авылыннан Фарида Исунова ийги оьзлестиргенге усайды эм буьгуьнлерде фудблогер деген атты сеним ли юргистеди. Сол оьнерш илик пен ол йылярым артта каьрлеп баслаган. Буьгуьнги куьнге Фаридадынъ Инстаграм бетинде 300-ге ювык ас асув рецептлери бар. О ны нъ бетине 43 мынъ аьдем язылган, уьйткени Фаридадынъ берета га н рецептлерин яратадылар, оьз казан асувларында кулланады лар. О нынъ бетине язылганлардынъ санында Орталык Россиядынъ, Дагестаннынъ, Казахстаннынъ, республикамыздынъ эм баска яклардынъ яшавшылары бар. Фарида оьз бетинде аслардынъ рецептлериннен, оларды аьзирлевди коьрсетуьвлериннен баска, ога язылган аьдемлер мен йылы айкасады , яш авы - нынъ кы зы клы ш аклары ман, туьрли оьнерш иликлери мен, дурбатлары ман боьлиседи. Бу о ь н е р ш и л и к т и оьзинде сынаяктан алдын, Фарида Итернетте сол исти бажаратаганларды коьрип, бекяратып, юрегининъ туьбинде «мен де солардай болып этип билерм енм е экен» деген ойды юргистти. - Ф у д б л о ге р б о л ы п кепленуьвим нинъ себепш иси бас деп М осквада окыйтаган синълим Зурида болды. Бир йол ол каникуллары заманда бизге конакка келди. Сол куьн этли асты - мантылар аьзирлеген эдим. Онынъ алдына ярасыклап аьзирлеген асымды салдым. Ол коьп ойланмай, и калы коьрсетсенъ, коьплеген каравшыларды кы зы ксы н - дыраяк эдинъ» деп, меним ойларымды окы гандай болып, коьнъилимди коьтерди, - деп хабарлады Фарида. - Бир куьн ян косагым Тимур, ол ф ерм ер болып куллык этеди, уьйге коьп суьт алып келген эди. Сол суьттен иримшик аьзирлегенимди соталык телефоннынъ камерасына согып, Инстаграмда бет (страница) ашып, рецептин сонда коьрсеттим. Сол куьннен алып казан асув оьнершилиги мен кызыксынувым оьсе берди. Фаридадан онынъ Инстаграмда бетин карайтаганлар кайдай рецептлер мен суьйип кызы ксы натаганлары язувым 250 мынъ каравды тапты. А локымларды этип коьрсетуьвимди 150 мынъ кере караганлар. Туврасын айтсам, оны сол кадер аьдем карар деп ойланган да этпегенмен. Бу тизбеге аьдеттеги сув боьреклерди, кувырылган ералмады, пловты коспага болаяк. Коьп каравшыларды емислерди, ясы лш аларды кыс шагына банкаларга ябув, туьрли синъел асларды аьзирлев кызыксындырады, - дейди Фарида. Соьзсиз де, Фаридады нъ язы л ув ш ы л а р ы онынъ бетинде коьплеген баска асларды асып коьрсетуьвлерин де табадылар. Мунда иримшик пен («Вертута»), эт пен («Фунчеза») даьмли, ярасык таба боьреклер де (пирог), салатлар да эм баска аслар бар. А с л а р д ы Ф а р и д а уьйдеги казан пешинде аьзирл ейд и эм видео С У Ь И Г Е Н К А Ь Р Л Е Р И Н Д Е P A X A T . I I » I I » Т А Б А Д Ы «Фарида, кайдай даьмли этип ас асып та, оны ярасык этип сыпырага салып та билесинъ, а сол этетаган затларынъды Интернет аракында сорап, булай, енъил, коьп ш ыктажларды талапламайтаган, ама кызыклы рецептлер коьп каравды табатаганларын эситтим. - Айтпага, «Крабовый салатты» баьриси де ийги биледилер. Аьзирленуьви де бек кыйын тувыл. Ама оны этип коьрсеткен видеоШ СЫПЫРАНЪЬПГА ФАРИДАДАН Ш Ш А РЫ Н Ы Н Ъ » РЕЦЕПТИ Керек затлар: эт кескиштен (мясорубка) шыккан эт - 700 грамм; соганнынъ басы - 1; бадражан - 1, туькен пыслагы - 150 грамм; юмыртка - 2; каймак - 1 столовый касык; туз, бурыш даьмге коьре. Эт пен соган эт кескиштен шыгарылады эм онда юмыртка, туз, бурыш эм баска даьмлендируьвши затлар салынадылар. Пыслак терка ман вакланады эм ога юмыртка эм каймак косылып, булганады. Эттен тымалаклар этилип, орталары уядай уьнъиледилер эм противеньгетизиледилер. Уяларга бадражаннынъ доьнъелеги эм уьстине аьзир этилген пыслактынъ карысыгы салынады. Аьзир уялар духовкада 200-220 градус иссиликте 40 такыйка аьзирленедилер. Даьмли «эт уялар» енъил аьзирленедилер эм уьйле сыпырага ярайдылар. Асынъыз таьтли болсын! язылувын да сонда ок озгарады, сонъ оларды аьелдинъ агзаларынынъ алдына салады . Ф аридады нъ ас асув оьнершилигин уьйдегилери: кайынатасы Алик, ян косагы Тимур, эки ул баласы бек яратадылар. Балалар йыйы кепте «мама, буьгуьн не зат аьзирлеексинъ», деген соравларын берип турадылар. Фарида оьз усталыгын оьстируьв уьстинде дайым каьрлейди, баска фудблогерлердинъ усталыкларын уьйренеди. Онынъ белгилевинше, Пятигорск каласыннан фудблогер Ирина Смирновады оьзине уьлги этип санайды. Онынъ баьри ко ьр се те тага н затлары н сапатлы озгарувын, ийги айкасып билуьвин, коьнъиллигин, уьш баладынъ суьйикли анасы болувын эм онынъ бетине язы л ганл ард ы нъ саны 150 мынънан артканын белгилейди. Фарида кесписи бойынша финансист. Ол Росфиннадзорда, коьз салув-ревизиялы к управлениесинде (КРУ) куллык эткен. Аьлиги заманда уьйде эки ул баласы ны нъ Эмир мен Тамирланнынъ тербиялавы ман каьрлейди. Декрет отпускында болув заманында онынъ оьнершиликке уьйкен кызыксынувы тувган. Казан асув Фаридадынъ сынъар кызыксынувы тувыл. Онынъ оьнерш илик усталыклары айлак коьп. Айтпага, Фарида газетадан этилген дуьдиклерден ярасык кутыклар, шетенлер, вазалар ясайды. Сондай болып, ол сувы к фарфордан туьрли затларды аьзирлев усталыгын да оьзлестирген. Онынъ сол м атериалдан аьзирлеген орхидея шешекейин терезе туьбинде коьрип, тириден айы рм ад ы м . А ьл и ги за ­ манда Фарида ярасыклык тармагында айырым усталыкты алмага (кирпиклерди оьстируьв) каьрлейди. Фаридадынъ аты эм оьнершилик каьрлевлери коьплерге белгили. Яс аьдемнинъ усталыкларын «Архыз 24» тел екан ал ы «Р ем есла», «Наша кухня» деген телеберуьвлеринде коьрсеткен, сондай болып, ол «Эртеник яхшы болсын» деген коьрсетуьвде конакта болган. Фаридадынъ туьрли кызыксынувлары бар болувына карамай, бас орында аьели туратаганын белгилейди. «Меним уьшин яшавда энъ маьнели зат - ол аьел. Ян косагым ман балалар билимли, аьр яклы оьрленуьвли, тербиялы болып оьскенлерин суьемиз. Уьйкен ярдамын бизге балаларды о ьсти р уь в д е кайы натам этеди эм мен ога бек муьсиревлимен», - дейди Фарида. Фарида Инстаграм бетинде оьзининъ язылувшыларынынъ саны бир миллионга еткени акында мырат этип эм сол затка туспарланады эм сол зат уьшин онада баьри зат та бар, деп ойланамыз. Биз бу ийги яс бийкеш ке яш авы нда бар мыратларынынъ толганын сагынамыз.
444 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный